Month: May 2019

การติดตั้ง Unreal Engine 4

ในการติดตั้ง Unreal Engine 4 ลงบนคอมพิวเตอร์ของเรา จะประกอบไปด้วย 6 ขั้นตอน 1. สร้างบัญชีผู้ใช้ ให้ไปที่เว็บไซต์ www.unrealengine.com ในหน้าโฮมเพจ ให้คลิกปุ่ม Download…

Spec คอมพิวเตอร์สำหรับ Unreal Engine 4.22

เพื่อให้ทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการติดตั้งควรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี Spec. ที่เหมาะสม โดยข้อมูลจากเว็บไซต์ www.unrealengine.com ระบุ spec. คอมพิวเตอร์ที่สามารถที่จะสามารถใช้งาน Unreal Engine v. 4.22 แบ่งตามระบบปฏิบัติการไว้ดังนี้ครับ OS…