Warp Effect สำหรับข้ามมิติ

มาอีกแล้วกับอีกหนึ่ง Effect ที่เป็น Free Content ประจำเดือน กันยายน 2563 เป็น Effect สำหรับแสดงการวาร์ปข้ามมิติเวลาสามารถเข้าไป Download ได้ที่ Epic Marketplace ภายในเดือนกันยายน 2563 นี้ จะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ


Link สำหรับการ Download : https://www.unrealengine.com/marketplace/en-US/product/8c4eeac6f3a246248da1592b6dabe391


การ Download และติดตั้ง Free Content http://www.unrealenginethailand.com/2019/09/03/download-install-free-content/

Sharing is caring!

shares