Month: January 2021

  • feathure-moveable-object

    วิธีสร้างให้ Object เคลื่อนที่

    ในโปรเจกต์นี้เราจะทำให้ Object อันหนึ่งที่อยู่ใน Level มีการเคลื่อนไปมา แนวคิดในการสร้างคำสั่งก็คือเราจะดึงค่าคุณสมบัติ Transform ของ Object ออกมา แล้วทำการปรับเปลี่ยนค่า Location ให้ใหม่ แล้วกำหนดกลับไปให้ Object คุณสมบัติ Transform ใหม่นี้ก็จะทำ Object มีการย้ายตำแหน่งตามค่าที่ถูกกำหนด …