Category: Uncategorized

  • Spec คอมพิวเตอร์สำหรับ Unreal Engine 4.22

    เพื่อให้ทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการติดตั้งควรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี Spec. ที่เหมาะสม โดยข้อมูลจากเว็บไซต์ www.unrealengine.com ระบุ spec. คอมพิวเตอร์ที่สามารถที่จะสามารถใช้งาน Unreal Engine v. 4.22 แบ่งตามระบบปฏิบัติการไว้ดังนี้ครับ OS Window Mac Linux Version 10 …